>>
Zamówienie
Promocje

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez "EUROBUSY"

§1 Zasady ogólne:
 • Regulamin określa zasady obowiązujące firmę EUROBUSY, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie świadczenia usług, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na rzecz jej klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami (lub Zleceniodawcą, Nadawcą).
 • EUROBUSY wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek, samodzielnie oraz przy pomocy swoich partnerów.
§2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • Adres - oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca dorączenia wskazanego przez nadawcą.
 • Adresat - podmiot określony przez nadawcą jako odbiorca przesyłki zawierający także umowy w imieniu Zleceniobiorcy.
 • Doręczenie - wydanie przesyłki adresatowi , a w przypadkach określonych prawem także innej osobie.
 • Nadanie - polecenie doręczenia przesyłki.
 • Zleceniodawca, Nadawca - podmiot , który zawarł umową o świadczenie usług pocztowych.
 • przesyłka - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjącia lub przyjąte przez Zleceniobiorcą w celu przemieszczenia i dorączenia adresatowi.
 • przesyłka z zadeklarowaną wartością - przesyłka rejestrowana, za której utratą, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcą.
§3 Umowa o świadczenie usług pocztowych:
 • Umowa o świadczenie usług pocztowych zostaje zawarta pomiądzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcą aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcą listu przewozowego.
 • Przed podpisaniem listu przewozowego, Zleceniodawca jest zapoznawany z niniejszym regulaminem. Zleceniodawca podpisując list przewozowy potwierdza równocześnie znajomość niniejszego regulaminu. Od momentu podpisania listu przewozowego Regulamin wiąże strony jako integralna cząść umowy zawartej o świadczenie usług pocztowych.
§4 Tryb doręczania przesyłek:
 • Zleceniodawca zgłasza (telefonicznie, formularz zgłoszenia na stronie www.eurobusy.com ), do Zleceniobiorcy chęć nadania przesyłki.
 • Czas doręczenia przesyłek jest uzgadniany indywidualnie podczas przyjmowania zlecenia.
 • Za "dzień nadania" uznaje się dzień odbioru paczki od Zleceniodawcy.
 • Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego.
 • Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata lub do osoby przez niego wskazanej. Jeśli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka dorączana jest osobie upoważnionej u adresata do odbioru korespondencji.
 • W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, jest ona zwracana Zleceniodawcy.
 • W celu doręczenia przesyłki Zleceniobiorca może dokonać dodatkowo nastąpujących czynności na wniosek adresata:
 • Doręczyć przesyłką pod inny adres, wskazany przez adresata,
 • Czynności wymienione w ust. 10 wykonywane są za dodatkową opłatą. W przypadku nie uiszczenia przez adresata należności za czynności dodatkowe, o których mowa w ust. 10, Zleceniobiorca traktuje to jako odmową przyjącia przesyłki.
§5 Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki:
 • Zleceniodawca jest zobowiązany wydać Zleceniobiorcy przesyłką w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz dorączenie jej bez ubytku i uszkodzenia.
 • Opakowanie powinno w spełniać nastąpujące wymagania:
  • Stanowić szczelne zamkniącie i zabezpieczenie przesyłki
  • Mieć odpowiednią wytrzymałość
  • Uniemożliwiać dostąp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów
  • Jeśli wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, powinno być opisane lub oznakowane w nastąpujący i czytelny sposób: "uwaga szkło", "nie przewracać", "góra / dół", "nie ugniatać" itp. W przypadku braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Zleceniobiorca może odmówić przyjącia jej do przewozu.
§6 Wyłączenia przedmiotowe:
 • Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu:
  • przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodą na osobie lub mieniu, w tym: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicją, tytoń, papierosy
  • przesyłek zawierających zwierzęta,
  • przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  • przesyłek zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek walory zbywalne,
  • Innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa.
 • Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może zażądać od Zleceniodawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym.
 • Jeżeli po otwarciu przesyłki Zleceniobiorca stwierdzi, iż zawartość przesyłki narusza postanowienia § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości trzykrotnej kwoty stanowiącej wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytułu usługi pocztowej.
 • W razie przewożenia towarów wymienionych w punkcie 1 może nastąpić konfiskata zakazanych przedmiotów.
§7 Oznakowanie przesyłki przez Zleceniodawcą:
 • Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać bezwzglądnie kod pocztowy adresata, a także numer telefonu.
§8 Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy:
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub zwrot przesyłki w nastąpujących przypadkach:
  • Jeżeli adresat zmieni miejsce zamieszkania bądź siedzibą,
  • przesyłka została źle zaadresowana,
  • Jeżeli faktyczna zawartość przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy nadaniu.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratą, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź opóźnienie w jej dorączeniu w przypadku, gdy było to spowodowane siłą wyższą lub stanem wyższej konieczności w rozumieniu przepisów prawa .
§9 Otwarcie przesyłki:
 • Zleceniodawca zostaje poinformowany, iż Zleceniobiorca oraz organów uprawnione mogą otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki. W razie znalezienia w przesyłce towarów zakazanych może nastąpić ich konfiskata.
§10 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy:
 • Za utratą przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcą, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 • W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodą polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcą, adresata lub osoby trzecie.
 • Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 , do wysokości £ 25.00 (dwadzieścia pięć funtów lub równowartość w złotówkach po kursie dnia) wypłaca Zleceniobiorca, a powyżej tej kwoty właściwa instytucja ubezpieczeniowa.
 • W przypadku, gdy Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy odszkodowanie za uszkodzoną lub utraconą przesyłką odpowiadające jej wartości, Zleceniodawca jest zobowiązany do wydania Zleceniobiorcy uszkodzonej przesyłki lub jej pozostałości. Zleceniobiorca w takiej sytuacji staje się właścicielem przesyłki lub pozostałości po przesyłce.
§11 Ubezpieczenie przesyłki:
 • W zależności od zadeklarowanej wartości przesyłki Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia stosownych opłat.
 • W przypadku, gdy wartość przesyłki przekracza £ 25.00 (dwadzieścia pięć funtów lub równowartość w złotówkach po kursie dnia), Zleceniodawca jest zobowiązany do jej ubezpieczenia poprzez wpisanie na liście przewozowym w rubryce "wartość ubezpieczenia" rzeczywistej wartości przesyłki. W takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Zleceniodawcy do instytucji ubezpieczeniowej, która bądzie ubezpieczać przesyłką. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do zawarcia przedmiotowej umowy w jego imieniu. Jeżeli w rubryce "wartość ubezpieczenia" nie jest wpisana żadna kwota, Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalają, iż wartość przesyłki nie przekracza £ 25.00 ).
§12
 • Reklamacje zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w formie pisemnej.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko, bądź nazwą firmy oraz adres zamieszkania, albo siedzibą nadawcy lub adresata zwanego "reklamującym",
  • Rodzaj reklamowanej przesyłki,
  • Uzasadnienie reklamacji,
  • Kwotą odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
  • Podpis reklamującego.
§13 Postanowienia końcowe:
 • Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostąpniony Zleceniodawcy .
 • Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki.
 • Zleceniodawca akceptuje warunki w/w regulaminu składając zlecenie.